Hoşgeldiniz  

MUCEP’ten “Nasıl Bir Fethiye İstiyoruz” Toplantısı

Erkan Ilik | 14 Mart 2019 | Beldeler, Eğitim, Genel, Güncel, gundem

MUCEP’ten “Nasıl Bir Fethiye İstiyoruz” Toplantısı

Muğla Çevre Platformu ve Mimarlar Odası Fethiye Temsilciği’nin düzenleyiciliğini üstlendiği “Nasıl Bir Fethiye İstiyoruz” ana başlığındaki form gerçekleştirildi. Fethiye faaliyet gösteren tüm Siyasi Partilerin, STK’ların, odaların, baronun ve Fethiye dair sözü olan herkesin davet edildiği toplantıya yoğun katılım oldu.  Muğla Çevre Platformu üyelerinden Kamil Ovacık; Saklıkent’teki HES projesinde suyumuza, Karotta yapılması planlanan yat çekek yeri projesinde doğamıza, Kayaköy’ de otele tahsis edilmesine karşı durarak tarihimize sahip çıkmak adına bir araya gelindiğinden söz etti. Farklı mesleklere sahip bizler, kente sahip de ait de olduğumuzu düşünerek “Ses Ver “adı ile Fethiye uzun zamandır bir aradayız, sit alanlarının derecelendirmesinin değişimi ile Muğla genelinde çevre hareketleri yoğunlaşması ile Muğla Çevre Platformu kuruldu. Biz de ses ver olarak Muğla Çevre Platformu’nun Fethiye Meclisi olarak insana, doğaya, kente dair sözüm de gücümüz de var diyerek yolumuza devam ediyoruz. Bu toplantı ile hem kendimizi tanıtalım, hem sizi tanıyalım hem de birlikte ortaklaşalım istedik diyerek açılış konuşmasını yaptı.

İlk konuşmacı Muğla Çevre Platformu üyesi biolog Ulaş Kiper; Fethiye’nin ekolojik, kültürel, kentsel, coğrafi ve ekonomik değerleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Kayaköy’ deki tarihi mirasımızdan, Babadağ’daki endemik bitki örtüsüne, dünyada hiç bir yerde olmayan şehir merkezinde kuşların göç yolu olan kuş cennetine kadar çok zengin bir coğrafyaya sahip olduğumuzu vurguladı. Bu değerlerin zamana, insana yenik düşmemesi için ortak akılla çözümlerde bulunulması acil korunması gereken alanların yaratılması gerektiğinden söz etti.

Muğla Çevre Platformu üyesi avukat Bora Sarıca ” Kentli Hakları” ara başlığında yaptığı konuşmada; doğal kültürel imkanların adil kullanımı, doğal alanların korunması, kamusal alanların engelli ve yaşlılar için uygunluğu, çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi, kadınların her alanda eşitliği, temiz su, sağlıklı çevre ve yönetim anlayışı ile nasıl bir Fethiye istiyoruz başlığı ile sözü forma katılanlara bıraktı. Kent; farklı sosyal siyasal, ekonomik yaşam biçimlerinden gelen insanların yaşadığı, ürettiği, tükettiği çok kültürlü idari, coğrafi ve siyasi yaşam biçimidir. Kentin sorunlarını biliyoruz, ekonominin büyüme odaklı olması, kent toprağının arsaya dönüşmesi, kentsel rantın ve olanakların adaletsiz dağılması ile ekonomik sorunlar oluşmaktadır. Yaşanan sosyal sorunlar ruhsal, fiziksel bütünlükten uzaklaşmış, kültürel hayattan yoksun bir kent nüfusu ile karşılaşmamıza sebep olmaktadır. İklim değişikliği, tarım alanlarının azalması, verimsiz enerji kullanımı suyun, havanın toprağın kirlenmesi ekolojik sorunlara yol açmaktadır. Bir kentte farklı kimlikten insanlar yaşamaktadır. Kültürel farklılıkları koruyarak çoğulcu bir şekilde yaşanarak gelişmek gelenekten gelen mirasların geleceğe aktarılması, kültürel sorunların giderilmesi gerekmektedir. Kente dair en belirgin sorun ise yönetseldir. Kentlilerin dayanışmayı, danışmayı, ortaklaşmayı mahalle düzeyinden başlayarak kentsel plan, proje ve diğer tüm sosyal, ekolojik, ekonomik çalışmalara gönüllük esası ile katılımı sağlanmalıdır. Kentin yönetimi, kentlilerin kendi kendini yönetmesi demektir.”dedi.

Muğla Çevre Platformu üyesi mimar Çiğdem Uyar” Kentsel Tasarım” ara başlığında yaptığı konuşmada; kentin büyümesinde önceliğin kentin dokusunu bozmadan, kültürel mirasa sahip çıkarak çevrenin ve doğanın tahribatına yol açmadan tasarım ve uygulamanın gerçekleşmesi gerektiğinden söz etti. Ev ve iş arasındaki mesafeyi kısaltan sosyal eşitliği tesis eden, ortak kültürel, sosyal, tarihi, mimari mekanların gelişmesine olanak sağlayan kentsel tasarımı gerçekleştirmeliyi dendi. İmar barışı ile hem kentin dokusunun bozulduğu hem de risk taşıyan yapıların yaşam alanı olduğunu söyledi. Özellikle Kayaköy’de mimari dokuyu bozan yapılaşmanın tehlikeli boyut aldığını bunun önünün bakanlıkça açılmasına rağmen istenirse yerel yönetimlerce durdurulabilineceğinden söz edildi. Fethiye’nin çok güzel mimari örneklerinin olduğundan, koruma amaçlı imar planlarının bir an önce yapılması ve uygulanması gerektiğinden söz edildi.

Muğla Çevre Platformu üyesi Tolga Sevinç ” Sürdürülebilir Yerel Ekonomi” ara başlığında yaptığı konuşmada; turizm,tarım,inşaat sektörünü besleyen gelişimin en büyük etkeni olan doğal çevrenin korunarak kullanılması,yerel değerlerin öne çıkarılması ve sürdürülebilir ekonominin devamı gerekir dedi.Coğrafi olarak Fethiye’nin kısıtlılığının olması avantajdır dendi.Tarımsal etik konusunda belediyenin ön ayak olması gerekir dendi.Teşvikler ve caydırıcılık baskılarının yerel yönetiminin kullanılması gerektiği vurgusu yapıldı.Vergisel yaptırımlar bunların başında gelmeli, su tüketimi kısıtlılığına dikkat edilmeli dendi.Turizm faaliyeti gösteren oteller başta olmak üzere eko turizme öncelik veren firmaların teşviki, çevre kirliliğine sebebiyet verenlerin caydırıcılığı üzerinde duruldu.

Tüm bu sunumların özetinde MUCEP olarak yerel yönetimlerden taleplerimiz sıralandı. Bu taleplerde iki şey amaçlanmakta. İlki halkı dernekler, STK lar, üniversite, sendika, platform, yerel ekoloji mücadelesi veren kişilerle bütünlüklü bir tartışma ortamı olmalı.İkincisi yerel seçimlere hazırlandığımız şu süreçte taleplerimizi sahiplenecek adayların ve partilerin ortaya çıkmasını arzuluyoruz dendi.Buna göre;

 Hedeflerimiz:

Büyüyen ve Yayılan Kent Değil, Uyumlu ve Yaşanabilir Kent

Sosyal ve Mekânsal Eşitsizliğe ve Parçalanmaya Göre Dağılmış Kent Değil, Sürdürülebilir Kent

Farklı Yaş, Cinsiyet, Kültür gruplarında yer alan kişiler için Kentsel Hizmetlere Erişebilirliğini sağlama

Engellilerin ekonomik, sosyal, kültürel olarak gelişmesini teşvik etmek

Kentsel suçların azaltılmasına yönelik toplumsal güven, barış ve huzur ortamını sağlama

Bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak, eğitim, sağlık ve sosyal güvenceyi dayanışma kanallarıyla geliştirmek

Tek tipleşmiş bir konut dokusu yerine, mimari çeşitliliği ve doğal dokuya uyumu sağlamak

Otomobil öncelikli ulaşım sistemleri yerine, toplu taşıma sistemlerini güçlendirmek

Araştırmaya, eğitime, yaygın ve sürekli işbirliğine açık yerel, bölgesel, küresel gelişimi sağlamak

Kentin kişiliğini korumasını, kişilerin maddi ve manevi bütünlüğünü geliştirmesini önceleyen demokratik ve planlı bir kentsel yaşam kurmak

Farklı kültür gruplarının, farklılıklarını koruyarak bir arada yaşamasını sağlayacak ortak kamusal mekanlara öncelik vermek

Kolektif özgürlükleri, ekonomik zenginliği adil ve hakça kullanacak sosyal dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma ağları tesis etmek

Kentsel toplumun yerel demokrasi olanaklarını geliştirecek yerel yönetim araçları geliştirmek

Yerel ve mimari dokuyu koruyarak kentlerin farklılık içinde gelişmesini teşvik etmek

Doğa varlıklarının gelecek nesillere taşınması, sürdürülebilir kullanılması ve biyolojik çeşitliliğin korunması için karar alma süreçlerinin ortaklaştırılmasını sağlamak

Sosyal dışlanma, yabancılaşma, şiddet ve baskı sonucu kendini ifade etme olanağını yitiren kişilerin toplumsal uyum ve kendini geliştirme olanaklarını sağlamak

Güvenli gıdaya, temiz havaya, nitelikli bir suya ve yaşanabilir kent dokusuna ulaşmak için temiz enerji kaynaklarına yönelmek

Karşılıklı iletişim, konuşma ve sorunları birlikte çözme becerisinin gelişmesi için yerel yöneticilerin sorumluluklarını onlara hatırlatmak

Kentin geleceğini yakından ilgilendiren başta kamusal projelerle ve büyük sanayi yatırımlarıyla ilgili projeler olmak üzere, kentin geleceğini ilgilendiren stratejik kararlar öncesinde kentlilere danışılmasını sağlamak

Mahalle ölçeğinden başlayarak, yerel, bölgesel, küresel demokrasinin kurulması için yerel sorunlar ve ülke sorunları hakkında müzakere edilecek kentsel forum alanlarının oluşmasını teşvik etmek

Yerel Yönetimlerden Taleplerimiz;

Halkın tüm karar alma süreçlerine katılımını güvence altına alan demokratik, planlı ve ekolojik, estetik bir kent politikası istiyoruz.

Katılımcı, hesap verebilir ve şeffaf bir yerel bir yerel yönetim istiyoruz. Katılımcı yolunda en öncelikli çalışma, yerel seçimlerden sonra oluşacak belediye yönetimi ile olabildiğince farklı toplum kesimlerinin birlikte ortak bir kent vizyonu oluşturulmasını talep ediyoruz.

Stratejik planların hazırlanması sürecinde tüm toplum kesimleri ile birlikte söz sahibi olmak istiyoruz. Derneklerin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının ve halkın dinlenmesini esas kabul ediyoruz

Stratejik plan ve bu plana uygun bütçe çerçevesinde, belediye yönetimi tarafından eylem planları hazırlanmasını, çalışkan,etkin Kent Konseyleri ve Mahalle Meclisleri ile halkın aktif katılımın sağlanmasını,çevre komisyonları kurularak doğanın bir kent öznesi olarak kabulünü istiyoruz.

Var olduğumuz tüm alanlarda ekolojiyi önceleyen, bir bütün olarak emeğin ve doğanın haklarını gözeten cinsiyetçi ve türcü olmayan kolektif bir bilincin hakim olması gerektiğine inanıyoruz. Diyerek sunumlar tamamlandı.

Katılımcılara söz hakkı verildiğinde; nasıl bir Fethiye hayali ile başlandı. Genel olarak katılımcı, çoğulcu bir kent yönetimi, yönetim süreçlerine dahil olma isteği ön plana çıktı. Herkes kendi yaşadığı sıkıntılardan ve meslek pencerelerinden bakarak öngörülerini sundular. Engelsiz bir kent, yaşlı ve çocukların daha güvenlikli yaşayabilecekleri bir kent özlemi ortaya çıktı. Fethiye’nin koylarında halkın her kesiminin yüzdüğü, kıyılarında herkesin çay içebildiği, yerel mimari örneklerinin korunduğu, turizmin 5 yıldızlı otellerden ibaret olmadığı, büyümenin yayılarak değil yereli koruyarak ekonomik ve ekolojik olarak gerçekleştirilebileceği sonucuna varıldı.

Forma katılan yerel yönetimlere talip; CHP Belediye başkanı adayı Alim Karaca; Kenti ranta teslim etmeyeceğini, Fethiye’nin büyümeye değil mevcut hali ile gelişmeye ihtiyacı olduğunu anlattı. Karoat plajı gibi alanların her anlamda çok kıymetli olduğunu buranın mutlaka doğal park ve halk plajı olması gerektiğinden söz etti. Kent konseyinin mutlak kurulması gerektiğini tüm kentle birlikte orak akılla kentin yönetilmesi gerektiğinden söz etti. Avrupa Kent Anayasasının Fethiye’de yaşayan tüm halkı da içine alacak şekilde kente kentliye sorularak imzalanması gerektiğini söyledi. İyi Belediye başkanı adayı Nagihan Bulut; Hayal etmek gerçekleştirmenin yarısıdır dedi. Sürdürülebilir ekonomi ile Işıklar Kentini birlikte yöneteceğiz dedi. Her şeyden önce eğitim çok önemli. Çocukların eğitimi önceliğimiz olacak. Biz yaptık değil birlikte yaptık olacak. Kent mimarisinde önemli olan cumbalı evlerin paspatur çarşısına kazandırılması, trafik sorununun çözülmesi, kamu kurumlarının şehir dışına taşınması gerekir dendi. Endemik bitkileri, tarihi ile kente sahip çıkmalıyız. Fethiye butik şehir olmalı,ayrıcalıksız engelsiz tarih ile kadın emeğini birleştireceğiz.”dedi.TKP adına Fethiye Belediyesi Meclis Adayı Teoman Yapıcı; Kent meclisinin ivedilikle kurulması gerektiğinin üzerinde durdu.Kamucu, paylaşımcı özgürlükçü yerel ve merkezi yönetimler olmalı, Ovacık örneği bizim için model olmalı dedi. Tarım arazilerinin mutlaka yerel yönetimlerce kamulaştırılması ve kooperatifleşme mutlaka gerçekleştirilmelidir diye özetledi.

Haber/Foto: Hakan Çelikdemir

 

mucep toplantı (2)_640x480 mucep toplantı (8)_640x480

 

 

 

 

 

 

37 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
mutlaka okunmalı
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

*

EN SON HABERLER

Özel Reklam Alanı

Helvacıoğlu FethiyeOscar Rent A Car * * * * *

Haberlerin kopyalanması telif hakkı ihlalidir © 2016 FETHIYE GAZETESİ Tüm Hakları Saklıdır.
Reklamı Gizle