Hoşgeldiniz  

İLAN FETHİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Erkan Ilik | 14 Haziran 2016 | Resmi İlanlar

 

FETHİYE Orman İşletme Müdürlüğü , Fethiye  Orman İşletme Şefliği , KARAGÖZLER  II  MOBİL  C Tipi Mesire Yerinin tesisleri ile birlikte işletme hakkının sözleşme imzalanmasından ve yer teslimi tarihinden başlayarak (29 ) yıl süre için kiraya verilmesi işi ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeliğinin 29/a maddesi  uyarınca “ Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile ihale edilecektir.

1-İDARENİN
a) Adresi : İNÖNÜ BULNARI KÖPRÜBAŞI MEVKİİ 48300 FETHİYE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 25226141086
c) Elektronik Posta Adresi : Fethiyeisl@ogm.gov.tr

 

2- İHALEYE KONUMESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:

  1. a) Niteliği                                              : Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer)
  2. b) İli                                                      :Muğla
  3. c) İlçesi                                                 :FETHİYE
  4. d) Köy / Mahalle                                : KARAGÖZLER II

e)Mevkii                                               : KARAGÖZLER  II

f)Yüzölçümü                                       : 1,9 Ha.

g)Konu ve Faaliyet                            : MOBİL C Tipi Mesire Yerinde Kır Lokantası ve Büfe  ile  birlikte Orman içi dinlenme Yeri

ı)Muhammen Bedel                          : 59.323,00-TL (KDV Hariç)

J)Geçici Teminat (%10)                    : Teklif edilen bedelin en az %10

k)Güvence Teminatı (%30)             : Teklif edilen bedelin en az % 30

3- İHALE KONUSU İŞİN:  
a) Niteliği, Nevi , Miktarı (Fiziki) : 1 Adet C tipi mesire yeri ve tesisleri ile birlikte işletme hakkının 5192 sayılı kanun maddesi ile değişik 6831 sayılı Orman Kanununun 17. Maddesi ile aynı kanunun 4. Maddesi ile değişik , 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 8.maddesi gereği kiraya verilmesi

4- İHALENİN:

a) Yapılacağı yer : FETHİYE  Orman İşletme Müdürlüğü  Ömer Eşen Toplantı Salonu, FETHİYE/Muğla
b) Tarihi ve saati : 28.06.2016  Salı   günü saat :14:00

5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge, Tüzel kişi olması halinde ise, T.C.Kanunlarına göre ve Türkiye’de kurulmuş Tüzel kişiliğin sicile kayıt belgesi.

Kanuni ikametgah sahibi olmak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek.

Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek

1) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.(İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış)

2) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

4) İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu’nun 329. Maddesi, limitet şirketler için 573. Maddesi kapsamında olma şartı aranır.

5) İsteklinin Turistik vb. amaçlı faaliyetler (restoran, kafeterya, büfe, Otel, pansiyon, tatil köyü işletmeciliği, turistik tesis, mesire yeri işletmeciliği vb. ) yapabileceğine dair Ticaret ve Sanayi Odası, Turizm İl Müdürlükleri ve ilgili Meslek Odalarından alacağı sicil kaydı.

İmza Sirküleri vermek.

  1. a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
  2. b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
  3. c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

İhale  tarihinden en fazla bir (1)  ay önceki tarih esas alınmak kaydı ile  bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair bağlı bulunduğu vergi dairesinden belge.(Kamu Kurumları Hariç)

10-  İhale  tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydı ile  SGK (Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan) ya borcunun bulunmadığına dair belge. (Kamu Kurumları Hariç)

İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).

Yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini veya istenen belgelerin aslı yerine ihale saatinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine eklemelidir.

İhalesi yapılacak olan işin adına ve idarenin adı yazılı olarak alınmış geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 90 gün süreli  banka  teminat  mektubu  düzenlemesi şarttır.

Şekli ve içeriği ihale dokümanında bulunan  teklif mektubu vermeleri.

İhaleye katılmak için 2886 Sayılı Devlet İhale kanunu ‘nun değişik 6. Maddesi kapsamında olmadığına dair istekli tarafından taahhütname vermek.

6- İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ. (İHALE DOKÜMANI):

İhale Şartnamesi ve ekleri (ihale dokümanı), idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü SAYMANLIK adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale şartnamesi ve eklerini satın almaları zorunludur.İhale doküman satış bedelini Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü veznesine yada İşletme Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Fethiye Şubesindeki IBAN:TR 110001000203383242755001 numaralı hesabına yatıracaklardır.

7- TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:

7.1    İstekliler ,ihale ilanında belirtilen belgeler  ile birlikte tekliflerini içeren iç zarfında yer aldığı dış zarflarını ihale tarih ve saatine kadar FETHİYE Orman İşletme Müdürlüğü Saymanlık odasına alındı belgesi karşılığında teslim edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. ( İsteklinin teklifinin değerlendirmeye alınabilmesi için Teklif  Mektubunun bulunduğu iç zarfın ve istenilen  diğer belgelerin içinde bulunduğu dış zarfın ağzının yapıştırılmış, imzalanmış, mühürlenmiş, üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılmış olması gereklidir. Teklif mektuplarında şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatların hem rakamla hem de yazı ile açık olarak yazılması, teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmaması şarttır. Aksi takdirde teklif değerlendirmeye alınmaz. iadeli taahhütlü gönderilen teklif zarflarının postadaki gecikmelerden dolayı ihale tarih ve saatinden sonra gelmesi durumunda teklifler değerlendirme dışı bırakılır.)

7.2    İstekliler tekliflerini “Tahmin edilen ilk yıl İşletme Hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

7.3    Teslim edilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup; kiralama ihalesi ile ilgili detay bilgiler ihale şartnamesi ve eklerinde görülebilir.

Resmi İlan No:361012

 

 

 

 

 

1941 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
mutlaka okunmalı
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

*

EN SON HABERLER

Özel Reklam Alanı

Helvacıoğlu Fethiye * * * * * Oscar Rent A Car * * * * *
Haberlerin kopyalanması telif hakkı ihlalidir © 2016 FETHIYE GAZETESİ Tüm Hakları Saklıdır.