Hoşgeldiniz  

İHALE İLANI T.C. FETHİYE BELEDİYESİ Park Bahçe Müdürlüğü

Erkan Ilik | 19 Mayıs 2016 | Resmi İlanlar

İHALE İLANI

T.C.

FETHİYE BELEDİYESİ

Park Bahçe Müdürlüğü

Spor Aletleri, Yedek Parçaları, Kauçuk Zemin Kaplama ve Kompozit Bank Satın Alınacaktır.

Park ve Bahçe Çalışmalarının Yapılması İçin Gerekli Olan Spor Aletleri Yedek Parçaları, Kauçuk Zemin Kaplama ve Kompozit Bank alınması işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2016/162588

1-İdarenin

 1. a) Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:17 48300 FETHİYE/MUĞLA
 2. b) Telefon ve faks numarası:2526144888 – 2529991206
 3. c) Elektronik Posta Adresi:parkbahce@fethiye.bel.tr

ç) İhale dokümanının:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

Görülebileceği internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı:10 Tkm 11’Lİ Spor Aleti, 5 Tkm 9’lu Spor Aleti, 5 Tkm Çatılı Fitness Ekipmanı, 5 Adt Piramit İpli Tırmanma, 5 Adt Trambolin, 5 Adt Zıplama Tilti, 2000 m2 40x40x2 cm Kauçuk Zemin Kaplama, Yedek Parçalar,200 Adt Bank Alımı.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri: Park ve Bahçe Müdürlüğü Deposuna 60 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
 2. c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapılmasını) müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği, Fethiye Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü Deposuna Sözleşmenin imzalanmasından sonra 5 gün içerisinde teslimine başlanacak olup, 60 takvim günü içerisinde teslimat ve montaj tamamlanacaktır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer: Fethiye Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad.48300 Fethiye/ MUĞLA
 2. b) Tarihi ve saati:06.2016 – 10.00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

11’li Dış Mekân Reklam Panolu Spor Aletleri, 9’lu Dış Mekan Tekli Spor Aletleri için model bazlı TSEK Belgesi istenecektir.(Mal Teslim Aşamasında İdareye sunulacaktır.)

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Firmaların en geç ihale tarihinden bir gün önce; 11’li Dış Mekân Reklam Panolu Spor Aletleri, 9 lu Dış Mekan Tekli Spor Aletleri, Çatılı Fitness Ekipmanı, Kompozit Bank için numuneler getirilecek, idarenin gösterdiği alanda ürün montajlarını yapmış olacaklardır. Ayrıca Ürünlere ait kataloglar Park Bahçe Müdürlüğüne sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Spor Aletleri temini ve montajının yapılması, Çocuk parklarında kullanılan kompozit bank alımı ile ilgili işleri.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fethiye Belediye Başkanlığı Park ve Bahçe Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fethiye Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

İlanlar: www.bik.gov.tr          Basın: 334269

 

1479 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
mutlaka okunmalı
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

*

EN SON HABERLER

Özel Reklam Alanı

Helvacıoğlu Fethiye * * * * * Oscar Rent A Car * * * * *
Haberlerin kopyalanması telif hakkı ihlalidir © 2016 FETHIYE GAZETESİ Tüm Hakları Saklıdır.